Anksiyete Etkileri Neler, Anksiyete Nedenleri Neler,

0
322
Anksiyete Etkileri

Endişenin Etkileri Nelerdir? Anksiyete Bozuklukları

Endişe; özellikle zihinsel ve fiziksel stres al­tında iken herkesi etkiler. Normalde iki sonu­cu vardır: (a) şiddetli panik ve normal fonksi­yonlarını yerine getirememe ya da (b) bir teh­like sezmek ve buna karşı gerekli önlemleri al­mak. Birinci reksiyon “travmatik endişe” ve ikinci reaksiyon “sinyal endişe” olarak adlan­dırılır.

Endişenin Nedenleri Nelerdir?

Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde yaşa­nanlar kişinin yetişkin dönemini etkiler ve en­dişe haline neden olabilir. Endişe genellikle duygusal bir baskıya abartılı bir yanıttır. Bu­nunla birlikte bazı insanlar, duygusal baskılar­dan diğerlerinden daha fazla etkilenirler.

Endişe genellikle uzun bir zaman periyo­dunda ve tüm yaşam deneyimine bağlı olarak gelişen bir deneyimdir. Yaşam deneyimlerine karşı endişe hali geliştikten sonra bazı özel olaylar ya da durumlar endişe ataklarına yol açabilirler. Endişe seyri oluşmasının dört temel nedeni vardır:

Çevre: Yaşadığınız çevre kendinizi ve di­ğerlerini nasıl algıladığınızı etkiler. Bun­lar ailenizle, arkadaşlarınızla, çalışma arkadaşlarınızla yaşadığınız deneyimler so­nucu oluşacaktır. Çevrenizde kendinizi güvensiz hissediyorsanız, endişe hali de daha yaygın olarak oluşur.

Bastırılmış duygular: Kişisel ilişkileri­nizde duygularınıza bir karşılık bulamaz­sanız endişe hali oluşacaktır. Bu, genel­likle kızgınlığınızı ya da hayal kırıklığınızı uzun bir süre bastırırsanız oluşur.

Fiziksel nedenler: Zihin ve vücut karşı­lıklı etkileşim halindedir, bu etkileşimde oluşan bir değişiklik endişe halinin oluş­masına neden olabilir. Bu koşullar genel­likle hamilelik, ergenlik ya da bir hastalık sonrası ortaya çıkar. Bu durumlarda ruh hali tamamen değişir ve bu endişe hali­ne neden olabilir.

Kalıtsal nedenler: Bazı duygusal rahat­sızlıklar aileden geliyor olabilir, ancak bu

Endişenin Çeşitleri Nelerdir? Anksiyete Depresyon

Endişeye neden olan koşullar genellikle 3 başlıkta incelenebilir: (a) endişe hali, (b) fobiler (c) bir travma sonrası stres rahatsızlıkları. Endi­şe hali üç temel rahatsızlık içerir: (i) panik ataklar, (ii) genel endişe rahatsızlıkları ve (iıı) saplantı hastalığı

Endişe Hali

Endişe birdenbire ortaya çıkabilir (kısa süre­li olabilir) ya da kronik (uzun süreli) olabilir. Panik rahatsızlığına sahip bir kişinin genel en­dişe haline de sahip olması genellikle rastla­nan birşeydir. Panik atakla bir arada görülme­yen endişe haline genel endişe rahatsızlığı de­nir. Panik atak ve genel endişe halinin benzer nedenleri ve belirtileri vardır.

Yorum Yapın Fikrinizi Söyleyin