Artrit Hastalığı Bitkisel Tedavisi, Romatoit Artrit Bitkisel Tedavisi,

0
261
Artrit Hastalığı Bitkisel

Artrit Hastalığı Bitkisel Tedavisi

Ilımlı alternatiflerin tanıtımı

Mutedil ve şiddetli artritin ağrı ve iltihabını kontrol altına almak için verilen geleneksel ilaçların, tehlikeli demesek bile, sevimsiz yan etkileri olduğundan, hastaların daha ılımlı ve güvenli yöntemler bulma endişesi içinde olmaları ve bir oranda ümitle, ‘doğal’, ya da, tamamlayıcı denilen terapilere yönelmeleri pek şaşırtıcı değildir. Tıp bilimi iltihaplı artritin nedenini belirlemekte (bir takım teorilerin araştırmalarda test ediliyor olmasına rağmen) bugüne kadar başarısız ol­muştur converter youtube. Bundan dolayı hastalar, klasik tıbbın hem nedeni hem de tedavi şeklini bulmakta başarısız olduğu noktada alternatif doğal tıp uygulayıcılarının başarılı olup olmadıkla­rını sorgulama zorunluluğu duymaktadırlar.

Tıp mesleği uzun bir süredir doğal terapilere karşı çıkmak­taydı, fakat şimdi gittikçe daha fazla sayıda doktor bunların yapabilecekleriyle ilgilenmekte ve bazıları da homoeopati ve akupunktur gibi belirli doğal terapilerin eğitimini almakta­dırlar clone cd kostenlosen. Eğer ‘doğal yoldan’ gitmek istiyorsanız ve doktorunuz artritinizi tedavi etmekteyse önce ona danışın ve birlikte sizin için en uygun olan doğal terapileri bulmaya çalışın.

Doktorunuzun da alternatif tıp konusunda kuşkuları varsa ve siz yine de bunu denemek istiyorsanız, size yazılmış olan ilaçlar doğal ilaçlarla etkileşime girebileceği için dokto­runuzu durumdan haberdar etmeyi sürdürmelisiniz youtube videos downloaden linux. Doğal terapistinize de hangi geleneksel ilaçları almakta olduğu­nuzu söylemeniz gerekir.

Doğal terapi nedir?

Hastalıkların tedavisinde kullanılan doğal tedavi yöntemle­rinin hepsi aşağıdaki ilkelere dayanır.

Vücudun kendi kendini tedavi edici doğal bir yeteneği vardır.

İnsan yalnızca bir otomobil gibi fiziksel bir makine değil, vücut, akıl ve duyguların ince ve karmaşık bir bileşimidir ve bu faktörlerin hepsi, ya da, herhangi biri sağlık so­runlarında rol oynayabilir form installment payment free download. Diğer bir deyişle, her insan ha­reketli parçaların rastgele bir bileşimi değil, yekpare bir ‘bütün’ dür. ‘Holistik tıp’ terimi bu kavrama dayanır ve her hastanın akıl ve duygularının, ya da, ruhunun tedavisinin vücudun tedavisi kadar önemli olduğunu söyler.
Çevresel ve sosyal şartlar en az kişinin fiziksel ve psi­kolojik yapısı kadar önem taşıyabilir ve sağlıkları üzerin­de büyük bir etkisi olabilir is downloading from youtube illegal.

Bir sorunun temel neden, ya da, nedenlerinin tedavisi görünürdeki belirtilerin tedavisinden daha önemlidir. Yal­nızca belirtileri tedavi etmek sadece temelde yatan ger­çek nedeni örter ve daha da kötüleştirir. Böylece hasta­lık ileride daha ciddi bir şekilde ortaya çıkar.

Her insan benzersizdir ve bu nedenle de bir başkasıyla tam olarak aynı şekilde tedavi edilemez linux mint 19 herunterladen.

Eğer kişi kendi sağlığının sorumluluğunu üstlenir ve iyi­leştirme sürecine aktif bir şekilde katılırsa iyileşme daha çabuk ve etkili bir şekilde gerçekleşir. (Bununla beraber iyi bir terapist aynı zamanda hastanın serbest bırakılıp kendisinin bir başka terapiste gönderilme zamanının geldiğini de anlar)

Sağlıklı olmak, duygusal, zihinsel, ruhsal ve fiziksel ‘denge’ hali demektir electronic class book for free. Denge, doğal terapide temel sağlık kavramının esasını oluşturur. Doğal terapinin temsilcileri sağlıksız olma halinin bir dengesizlik, ya da, huzursuzluk hali olduğunu söylemektedirler. Çinliler bu denge kavra­mını yin ve yang ilkesiyle açıklarlar.

Evrende doğal bir şifa verici ‘güç’ vardır. Batı’ da bu La­tince bir tabir olan vis medicatrix naturae (doğanın şifa verici gücü), Çin’de qi ya da chi, Japonya’da ki ve Hindistan’ da prana olarak bilinir minecraft for free. Herkes bu şifa verici güçle bağlantı kurup kullanabilir ve bunu hastada aktif duruma getirmek, ya da, bunu hastanın yapmasını sağ­lamak bir doğal sağlık uygulayıcısının yetenekleri ara­sındadır.

Doğal terapilerin hepsinin özü aynıdır ve eski Yunan ve Mısır’da uygulanan tıp ilkelerinin aynılarına sıkı sıkıya uyar: En iyi yaklaşım en hafif ve en yumuşak olan, tehlikeli ve saldırgan işlemleri içermeyen, hastayı bir bütün olarak te­davi eden ve hastaları kendi iyileşmelerinde aktif bir rol oy­namaya ve sağlıklarını korumaya teşvik eden yaklaşımdır herunterladen.

Doğal terapinin amaç ve ilkeleri, sağlık ve hastalık du­rumlarında akıl ve beden arasındaki sıkı bağları kabul eden klasik tıbbınkilerden çok da farklı değildir. Her iki disiplindeki uygulayıcıların yetenek ve bilgilerinin birbirlerini tamam­layıcı olarak kabul edilmesi mantıklı görünmektedir ve işbir­liği yapmaya teşvik edilmeleri hastalara sonsuz yarar sağ­layacaktır spiele herunterladen für mädchen.

Hangi doğal terapiler vardır?

Doğal tedavi yöntemlerinin geniş alanı iki ana kategoriye bölünebilir: Vücudu tedavi eden fiziksel terapiler ve akıl ve duyguları tedavi eden psikolojik terapiler. Bazı terapiler tabii ki, her iki kategoriye de girmektedir. Artritte yararlı olanlar aşağıdaki kutuda verilmiştir. Bazı terapileri bir başlangıç eğitiminden sonra kendiniz de uygulayabilirsiniz. Diğerleri ise yalnızca eğitimli uygulayıcılar tarafından uygulanmalıdır.

Artrit hastalarının ağrılarını giderecek, iltihabı azaltacak ve ayrıca bir krizi başlatabilen stresi giderecek tedavilere ihtiyaçları vardır. Bu, bazen stres tarafından tetiklenen ve iltihaplı bir eklem hastalığı olan romatoit artrit için özellikle geçerlidir. Fakat aynı zamanda eklemin çevresindeki doku­nun eklemde oluşan kemik çıkıntıları nedeniyle iltihap­landığı osteoartritin ileri aşaması için de geçerlidir.

Bu aşamada ağrı da şiddeti ve insanı güçten düşürme­siyle strese yol açabilir. Bu yüzden ağrıyı etkili bir şekilde kontrol altına alabilen herhangi bir tedavi yöntemi aynı za­manda stresi de azaltacaktır. Aynı şekilde, gevşeyip ge­rilimden kurtulmayı teşvik eden tedavi şekli hastanın ağnya daha kolay dayanmasını sağlayacaktır

Yorum Yapın Fikrinizi Söyleyin